Kuluvalla viikolla on vietetty valtakunnallista Vanhustenviikkoa teemalla ”Varaudu vanhuuteen”. Tärkeä ja ajankohtainen teema on hyvä muistutus meille kaikille ikääntymisen monista vaikutuksista yksilöön ja yhteiskuntaan. Teemaviikolle on tarvetta, sillä vanhuuteen liittyviä asioita käsitellään julkisuudessa liian usein vain terveydenhoidon ja talouden näkökulmasta. Säilytämme kuitenkin entistä pidempään aktiivisen toimintakykymme, ja monet meistä osallistuvat monin tavoin ympäröivän yhteisön toimintaan vielä ikävuosinakin. Myös meitä Päijät-Hämeessä aihe koskettaa, lukeudummehan maamme ikääntyneimpiin maakuntiin.

Kunnille ja valtiolle julkisina toimijoina väestön ikääntymiseen liittyy vääjäämättömästi myös palvelutarpeen lisääntyminen. On välttämätöntä etsiä toimia, joilla yhteiskunta voi tarjota vanhemmille väestöryhmille laadukkaat palvelut niin terveydenhuollon, kotihoidon kuin palveluasumisen muodoissa.

Mielestäni keskeisimpiä keinoja ikääntymiseen varautumiseen niin paikallisesti kuin lainsäädännössä olisi omaishoidon tuen piiriin pääsyn helpottaminen. Omaishoito tukee toki muitakin kuin ikäihmisiä, mutta erityisesti vanhuspalveluissa tarve ikääntymisen myötä korostuu. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan sopimusomaishoitajan hoidettavana oli vuonna 2017 yhteensä 47 886 henkilöä, mutta läheisensä hoidettavana olevien sekä omaistaan hoitavien määrä on huomattavasti suurempi. Omaishoitotyö mahdollistaa hoivan kotona, ja tuo merkittäviä säästöjä sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Omaishoidon tuen piiriin pääsemisen kriteerit vaihtelevat kuntien ja sairaanhoitopiirien välillä. Tämä asettaa omaishoitotyötä tekevät kohtuuttoman epätasa-arvoiseen asemaan asuinpaikasta riippuen. Olen toiminut aikanaan myös itse läheiseni omaishoitajana ja myöhemmin seurannut aktiivisesti omaishoitajien arkea kotiseudullamme. Olen nähnyt läheltä sen, että Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän alueella omaishoitajaksi pääseminen on muuta maata vaikeampaa. Tämän myötä jätämme käyttämättä mahdollisuuksia tarjota ikäihmisten tarvitsemaa hoivaa heidän kodeissaan yhdessä kotisairaanhoidon ja terveydenhuollon palveluiden kanssa.

Päijät-Hämeessä tulisi helpottaa omaishoidon piiriin pääsyä ja laajentaa omaishoidon tuen yksikköä tukemaan omaishoitajien työtä nykyistä laajemmin. Valtakunnan tasolla tulee tarkemmin määritellä omaishoidolle kuntia ja sairaanhoitopiirejä velvoittavia kriteereitä, jotta mahdollisuus laadukkaaseen omaishoitoon toteutuu yhdenvertaisesti.

Kuten alussa totesin, vanhuuteen liitetään nykypäivänä tarpeettoman usein vain kansantaloudelliset kysymykset, vaikka meidän tulisi pystyä suhtautumaan ikääntymiseen kokonaisvaltaisemmin ja vanhemman väestönosan ansaitsemalla kunnioituksella ja inhimillisyydellä. Meidän nuorempien tulee nykyistä tarkemmin kuulla vanhemman sukupolven kertomaa. Kansakunnalla, joka ei tunne historiaansa, ei ole riittäviä eväitä tulevaan.

Toivotan kaikille hyvää vanhustenviikkoa! Ikäihmisten asiat ovat meidän kaikkien asioita — hoidetaan näitä yhdessä.

Mika Kari
kansanedustaja

Julkaistu Etelä-Suomen Sanomissa 12.10.2019.